top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

© Alle ontwerpen, tekeningen, teksten,... zijn eigendom van Els Leclercq. Het is ten allen tijde verboden ontwerpen, tekeningen, teksten, lettertypes... van Ligatura, Els Leclercq, te gebruiken, hergebruiken, vermenigvuldigen, copiëren, publiceren, aan te passen of op eender welke wijze te misbruiken. Voor elke publicatie, zowel online als offline, is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Els Leclercq.

1. De basis van onze overeenkomst

1.1. In deze overeenkomst zijn wij Ligatura II (Els Leclercq) met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Weertstraat 20 en ondernemingsnummer BE 0641.737.449  en ben jij de persoon als beschreven op de bestelformulieren en facturen.

1.2. Onze overeenkomst wordt bekrachtigd op de datum dat wij het betaalde bedrag van jou ontvangen via de gekozen betalingswijze op onze bestelformulieren die je hebt ingevuld.

1.3. Onze overeenkomst bevat alle correspondentie tussen jou en ons en de beschrijving van de goederen zoals staat beschreven op onze website.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.

1.5. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.

1.6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro).

1.7. Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.

1.8. Klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.

1.9. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico's gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.

1.10. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 

2. Het maken van je keuze en bestellen

2.1. Bekijk aandachtig onze website en selecteer je gewenste producten.

2.2. Neem contact op via het contactformulier om de opdracht te bespreken (kaartjes op maat) of je bestelling door te geven (kaartjes uit collectie). Bij een kaartje op maat (cat. 3) is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken om de bestelling te bespreken.

 

3. Betaling en levering

3.1. Alle bestellingen worden altijd vooraf betaald. Van zodra het totaal orderbedrag op onze bankrekening verschijnt starten wij met de creatie van de door u gekozen producten. Alle bestellingen worden gemaakt in de volgorde waarin de betalingen binnenkomen. Voor geboortekaartjes geldt de bevallingsdatum in onze planning.

Voor alle andere samenwerkingsverbanden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na besteldatum. Pas daarna wordt er gestart. Bij niet betalen van de facturen kunnen wij een forfaitaire schadevergoeding (40 euro) en de moratoire intresten van 8% per kalenderdag opeisen. Verzendingen zijn steeds op eigen risico.

4. Inhoud van deze website

4.1. De gehele inhoud van deze website vormt onderdeel van deze overeenkomst. Alle pagina's maken delen uit van deze overeenkomst.

4.2. Problemen, vragen, betwistingen en allerhande andere issues die in verband staan met bovenstaande zullen dan ook afgehandeld worden door de respectievelijke pagina's.

 

5. Verkoopsbasis

5.1. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn allesomvattend en kunnen niet gewijzigd worden door andere algemene verkoopsvoorwaarden.

5.2. Deze overeenkomst zal geen wijzigingen kennen tenzij deze schriftelijk door ons worden bevestigd.

5.3. Jij bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van je bestelling en de gegevens die je doorgeeft. Je bent verantwoordelijk voor het nalezen van alle aangeleverde teksten, personalia,...

5.4. Het aantal en de beschrijving van je geselecteerde items zijn deze zoals gespecificeerd op het bestelformulier tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd door ons.

5.5. Handelaars die als partner aanvaard worden mogen onze goederen verkopen in hun eigen winkelruimte. Het is de koper, privaat of handelaar, niet toegelaten om goederen van Ligatura door te verkopen in webwinkels zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.6. Wanneer de klant zonder geldige reden de overeenkomst eenzijdig wenst te verbreken, heeft deze geen recht op terugbetaling van de opdracht. De klant heeft geen recht op de reeds gemaakte ontwerpen of tekeningen bij eenzijdig verbreken van de verkoopsovereenkomst. U beschikt over een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen na besteldatum. Echter is dit herroepingsrecht bij wet niet geldig voor op maat gemaakte producten.

 

6. De prijs en voorwaarden van de items

6.1. De prijs van de items is deze zoals weergegeven op onze website, tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd door ons. De prijs op onze website bevindt zich naast de illustratie en beschrijving van jouw geselecteerde items.

6.2. De prijs is finaal en vrijgesteld van btw. (bijzondere vrijstellingsregel kleine ondernemingen)  Verzendings- en behandelingskosten worden apart in rekening gebracht en worden duidelijk vermeld tijdens het aankoopproces.

6.3. Het is de koper, privaat of handelaar, niet toegelaten om goederen van Ligatura/Els Leclercq door te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Overtredingen zullen via gerechtelijke weg worden vervolgd. Ook het overnemen van tekeningen, teksten, ontwerpen of wat dan ook is ten zeerste verboden zonder schriftelijke toestemming van Els Leclercq. Inbreuken op deze auteursrechten zullen steeds gerechtelijk vervolgd worden. 

6.4. Op al het werk van Els Leclercq is de algemene wetgeving omtrent auteurs-, reproductie-, publicatierechten en alle daarmee verbonden wetgeving van kracht. Het is ten allen tijde verboden ontwerpen, tekeningen, teksten, lettertypes... van Ligatura, Els Leclercq, te gebruiken, hergebruiken, vermenigvuldigen, copiëren, publiceren, aan te passen of op eender welke wijze te misbruiken. Voor elke publicatie, zowel online als offline, is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Els Leclercq. Bij overtreding zal een factuur opgemaakt worden ten bedrage van de geschonden illustratie(s). Alle verdere inbreuken op deze auteursrechten zullen gerechtelijk vervolgd worden. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de overtreder.

6.5. Fysieke producten, geboortekaartjes, digitale producten, illustratiebibliotheek, illustratiebibliotheek, complimentjes, O’h! Magazine, abonnementen,… hebben allen specifieke prijzen en voorwaarden. Deze vindt u terug op de desbetreffende webpagina’s of kan u bekomen op eenvoudig verzoek.

 

7. Risico en eigendom

7.1. Risico van beschadiging of diefstal van de items wordt naar jou overgedragen van zodra je de items ontvangt.

7.2. Het eigendomsrecht wordt niet naar jou overgedragen zolang wij het volledig verschuldigde bedrag niet ontvangen hebben, ongeacht levering en het overdragen van risico van jouw geselecteerde items of eender welke andere voorziening in deze overeenkomst.

7.3. Producten worden enkel omgeruild indien wij hierover bericht ontvangen binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Er wordt dan bekeken op welke manier de omruiling of terugbetaling kan worden geregeld. Producten die op maat voor de klant gecreëerd werden en handgemaakte producten op bestelling worden nooit teruggenomen. Producten die door de klant beschadigd werden, worden eveneens nooit teruggenomen.

7.4. Wij verplichten ons ertoe de producten zo veilig mogelijk te verpakken voor verzending. Toch kan het gebeuren dat een product beschadigd aankomt op het adres van de klant. U dient deze te gefotograferen met de bijhorende verpakking. U stuurt onze deze foto's ter bewijs op, en daarna volgt een omruiling of terugbetaling.

 

8. Garanties

8.1. Wij staan garant dat je recht hebt op elke garantie die ons door de fabrikant werd gegeven en die van toepassing is op jouw geselecteerde items. Dit heeft geen invloed op je statutaire rechten.

8.2. Jij staat garant dat de informatie die je op het bestelformulier geeft juist is.

8.3. Jouw statutaire rechten worden niet beïnvloed door deze overeenkomst waarin wij verkopen aan jou onder een klantentransactie.

 

9. Force majeure

9.1. Wij zijn niet aansprakelijk of zullen niet in breuk met deze overeenkomst geacht worden indien er zich een vertraging in uitvoering voordoet of een mislukking om onze verplichten tegemoet te komen die te wijten zijn aan een oorzaak buiten onze redelijke controle. Onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande zal het onderstaande aanschouwd worden als oorzaken buiten onze redelijke controle:

9.1.1. Natuurramp, explosie, overstroming, storm, brand, ongeval of terroristische daad.

9.1.2. Oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, openbare verstoring of vordering.

9.1.3. Wettelijke restricties, regulaties, plaatselijke verordeningen, verboden of bepalingen van welke aard dan ook van de kant van eender welke overheid of locale autoriteit.

9.1.4. Import of export regulaties of embargo’s.

9.1.5. Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of marktgeschillen (zowel bedienden van ons als van derden bevattend).

9.1.6. Energiepanne of machinedefect.

Nota: Gezien onze producten handwerk zijn, en deze slechts door één enkele persoon gecreëerd worden, met name Els Leclercq, zal haar medische werkbekwaamheid (ziekte, ongeval, invaliditeit,...) een bepalende rol spelen. Eventuele vertragingen kunnen oplopen indien één van bovenstaande problemen van toepassing zouden zijn. Wij doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te creëren en te leveren.

 

10. Algemeen

11.1. De andere voorzieningen van deze overeenkomst en de overige voorziening in kwestie worden niet beïnvloed, indien een bepaalde voorzien van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in zijn totaliteit of gedeeltelijkheid door een gemachtigde autoriteit.

11.2. Deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Belgische wetgeving.

 

11. Volledige overeenkomst

11.1. De algemene voorwaarden van deze overeenkomst vertegenwoordigen de volledige overeenkomst.

bottom of page